Vị trí: Công nhân vệ sinh tại Hà Nội

Địa điểm làm việc: Nội thành Hà Nội

Thời gian làm việc: Tùy theo quy định từng dự án

Mô tả công việc:

Yêu cầu công việc:

Chế độ: